Live Schedule

Pocket

26th Dec 2015 : Kawasaki (桃葡萄)

25th Dec 2015 : Roppongi (with Kurara)

19th Dec 2015 : Roppongi (with Kurara)

12th Dec 2015 : Yoyogi Barbara (tengroove / mochitto)

28th Nov 2015 : Zushi (mochitto)

Contemporary Guitarist Kazuhiro Kiso's Homepage